A3 photo prints. Epson 1430 Best Photo Printers 2017 II Print Photos on Epson A3