How to delete duplicate photos in iphoto 11. iPhoto No.6 : Delete Photo - [Thai]